House Kitchen View site

By Vincent Tantardini (France)
 • H.M 13 FEB
 • Design
 • Usability
 • Creativity
 • Content
 • Average
 • Special Mention
 • Haider Ali
  Haider Ali India
  • 7
  • 6
  • 7
  • 7
 • Evgeniy Ryabtsev
  Evgeniy Ryabtsev Georgia
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • Vasiliy Podtynnikov
  Vasiliy Podtynnikov Russia
  • 7
  • 6
  • 7
  • 7
 • Alex Pireddu
  Alex Pireddu Italy
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 • Gaston Bouchayer
  Gaston Bouchayer France
  • 7
  • 6
  • 6
  • 7
 • Roman
  Roman Czech Republic
  • 7
  • 6
  • 6
  • 7
 • Igor Suslov
  Igor Suslov Germany
  • 8
  • 7
  • 8
  • 6
 • Alexandr Dryagin
  Alexandr Dryagin Russia
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
77 user votes
Evaluation System Read more

House Kitchen

RELATED PROFILES Search in the directory

Processing vote